Oferta

Zakres świadczonych usług prawnych:

Klienci biznesowi

Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest proste i stwarzać może przedsiębiorcy wiele problemów, natomiast brak znajomości przepisów oraz postępowanie wbrew obowiązującemu prawu spowodować może niekorzystne konsekwencje. Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalii Gierczyckiej wychodzi naprzeciw powyższym problemom przedsiębiorców, oferując możliwość współpracy w zakresie obsługi prawnej klientów biznesowych. W ramach oferty istnieje możliwość współpracy na zasadzie stałej umowy, jak również świadczenie pomocy prawnej okazjonalnie w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Oferta Kancelarii obejmuje m.in. udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie oraz opiniowanie umów gospodarczych, pism urzędowych, wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów. Nadto reprezentowanie klientów w sporach prawnych przed sądami, urzędami i innymi organami, jak również reprezentację klienta w trakcie negocjacji umownych lub przedprocesowych.

Klienci indywidualni

Prawo dotyka niemal wszystkich sfer Naszego życia, nigdy nie wiadomo kiedy pojawi się problem prawny z którym trzeba się będzie zmierzyć. Sprawy spadkowe, rodzinne, wypadek komunikacyjny, niesłuszne zwolnienie z pracy lub wejście w konflikt z prawem karnym, to tylko przykładowe sytuacje w których pomoc adwokata może być niezbędna. W takich momentach nie jest bezpieczne działanie na własną rękę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalii Gierczyckiej oferuje wszechstronną pomoc prawną i wsparcie klienta w każdym sporze prawnym. Adwokat to nie tylko wykonywanie zawodu w sposób profesjonalny i zgodnie z najlepszą wiedzą prawniczą, ale to przede wszystkim dyspozycyjność, zaangażowanie i skuteczność. Kierując się tymi zasadami Adwokat Natalia Gierczycka świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych, oferując indywidualne rozwiązanie przedstawionego problemu.

Świadczenie pomocy prawnej dla Klientów biznesowych oraz Klientów indywidualnych polega na:

 • udzielaniu pisemnych lub ustnych konsultacji i porad prawnych,
 • sporządzaniu pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych, w tym analiza prawna dokumentów,
 • opracowywaniu projektów wszelkich aktów prawnych, pism procesowych oraz pism urzędowych, w szczególności: pozwy, wnioski, umowy, akty założycielskie spółek prawa handlowego, porozumienia, ugody, listy intencyjne, uchwały, regulaminy,
 • zastępowaniu klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach i mediacjach,
 • kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji i egzekucji roszczeń, a także w zakresie postępowania zabezpieczającego;
 • reprezentowaniu klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami oraz wnoszenie wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism zwykłych oraz procesowych;

Specjalizacje:

Prawo cywilne:

 • prawo własności, nabycie i ochrona prawa własności, roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość,
 • zniesienie współwłasności,
 • zobowiązania z umów i dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • roszczenia z czynów niedozwolonych i odszkodowania z tego tytułu, także od Ubezpieczycieli,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce medycznej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych,
 • podział nieruchomości do korzystania,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • odwołanie darowizny,
 • postępowanie wieczysto księgowe,

Prawo rodzinne:

 • rozwody,
 • separacje,
 • rozdzielność majątkowa małżeńska, sądowa i umowna,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozliczenia konkubinatu,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • opieka i kuratela,

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • spory związane z wypowiadaniem umów o pracę oraz warunków pracy i płacy,
 • roszczenia pracownicze,
 • zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe,
 • odszkodowania, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji w pracy,
 • świadczenia z ubezpieczeń społecznych,  spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Prawo ochrony konkurencji:

 • czyny nieuczciwej konkurencji na szkodę konsumentów oraz przedsiębiorców,
 • odszkodowania z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,

Prawo gospodarcze i spółek handlowych:

 • zawarcie umowy spółki i jej zarejestrowanie, tworzenie uchwał wspólników, protokołów zgromadzeń wspólników,
 • wnioski do KRS,
 • bieżąca obsługa prawna podmiotu gospodarczego,
 • opiniowanie prawne umów handlowych i innych działań podmiotu gospodarczego,
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie sporów sądowych,

Prawo mieszkaniowe:

 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • postępowanie o eksmisję,
 • umowa deweloperska,
 • prawo spółdzielcze,
 • obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości,
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku, poszukiwanie i ustalanie kręgu spadkobierców,
 • testament,
 • zachowek,
 • dział spadku,
 • długi spadkowe,

Windykacja należności:

 • wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawo karne i wykroczenia:

 • obrona oskarżonych w sprawach karnych przed Sądem I oraz II instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • udział w postępowaniach przygotowawczych,
 • udział w przesłuchaniu w Prokuraturze, Policji zarówno w charakterze świadka, jak i podejrzanego,
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) w sprawach karnych,
 • udział w postępowaniu wykroczeniowym,
 • sprawy z prawa karnego wykonawczego (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie kary,  dozór elektroniczny);